Folk och Kultur-special

498 kr

498 kr

Avtryck: Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater

I en unik undersökning har forskarna Lars Lindkvist och David Calås intervjuat initiativtagarna till 18 nya konsthallar och museer, från Tornedalen i norr till Wanås i söder. Gemensamt för entreprenörerna är att de likt äldre tiders mecenater tillför privat kapital i konst- och kulturverksamhet.

Det handlar också om självförverkligande och en livsstil, en stark önskan om att göra avtryck och att ge tillbaka till samhället. Men hur kommer framtiden att se ut?

Berättelserna visar på vikten av att svensk kulturpolitik skapar bättre förutsättningar för privata och ideella kultursatsningar.

Det omätbaras renässans

Filosofen Jonna Bornemark fortsätter och fördjupar efter sitt populära Sommarprogram: En kritik av mätbarhetens tidsålder.

Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare. Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället: siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. Ett resultat är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre.

Jonna Bornemark är docent och lektor i filosofi vid Södertörns högskola som undersöker förnuftet och existensen. Som lärare har hon märkt hur användbar filosofin, idéhistorien och etnologin är för att ge perspektiv på vår egen tid. Så föddes idén att skriva en bok som tog hjälp av filosofin för att få syn på några av vårt samhälles centrala karaktärsdrag.

Specialerbjudande i februari för två Folk och Kultur-aktuella författare.